Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor vi får under föreläsningar och andra publika evenemang. Har du ytterligare frågor, kontakta oss.

Du kan testa dina egna förkunskaper i "Sant eller falskt" videon  där Fredrik Bäckhed svarar på påståenden SVTPlay (december 2021).

Vad kan man utläsa av tarmmikrobiotan (avföringsprov)?

Valentina Tremaroli

Forskare

Med hjälp av modern teknik är det numera möjligt att analysera sammansättningen av bakterier i avföringsprover
för att förstå sambandet mellan mikroorganismerna i tarmen och hälsa eller ohälsa hos människor. 

Metoden visar inte bara vilka bakterier som finns i tarmen, utan även vilka funktioner som bakterierna kan bidra med. Vad vi vet idag, finns ett par hundra bakteriearter och ett par tusen bakteriestammar. Siffror beror lite på gränsvärden för hur många man ska ha av en bakterie för att den ska räknas som närvarande och inte bara vara på genomresande. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett provtillfälle ger en ögonblicksbild av sammansättningen av bakterierna i dina tarmar.

 

Inom stammarna finns flera olika släkten som i sin tur delas upp i framförallt två grupper, så kallade fyla. Dessa är Firmicutes och Bacteroidetes och cirka 90-95% av tarmbakterierna finns inom dessa släkten. I Bacteroidetes är det framförallt Prevotella och Bacteroides som är vanliga. Det är ganska sällsynt att samma individid har höga nivåer av båda dessa släkten då vi tror att dessa kan konkurrera med varandra. Firmicutes är ett väldigt brett fylum och här finns organismer som Lactobacillus, Faecalibacterium, Roseburia men även Streptokocker och Staphylokocker som är vanliga på huden.

Vanliga släkten från Firmicutes i tarmen är tex Faecalibacterium, Roseburia, Ruminococcus och framför allt Clostridium. Clostridium är ett brett släkte med många sorters organismer både sjukdomsaltrande som tex Clostridium botulinum (ett av de mest potenta gifter vi känner till kommer från denna bakterie), Clostridium tetani (stelkramp) och Clostridium difficile (svåra tarminflammationer) men det finns också goda smörsyraproducerande bakterier i detta släkte. 

Bild på bakterier (orange), matpartiklar (lila) och grönt tarmslem.  Det grå är tarm villi, små utskott som gör att tarmen får en mycket större yta mot maten vilket ökar förmågan att ta upp näringsämnen.

Bild på bakterier (orange), matpartiklar (lila) och grönt tarmslem. Det grå är tarm villi, små utskott som gör att tarmen får en mycket större yta mot maten vilket ökar förmågan att ta upp näringsämnen.

Läs mer

Var kan man göra tarmmikrobiota analyser?

Fredrik Bäckhed

Professor

Vi utför inte enskilda analyser, men om du är med i en av våra studier kommer tarmbakterierna analyseras. Det finns även kommersiella analysbolag, men det finns dock inga behandlingar som baseras på tarmmikrobiota idag.

 

 

Läs mer

Vilka är de viktigast bakterierna att ha för att må bra?

Louise Olofsson

Docent

Det går inte att utse enskilda bakterier som viktigare än andra, för de som är bra i vissa fall kan ställa till problem under andra omständigheter. Det som däremot står klart är att en stor mångfald av bakterier är kopplat till god hälsa. Har man en stor variation kan nämligen bakterier med liknande funktioner täcka upp för varandra om någon plötsligt skulle minska i antal och på så vis upprätthålla ekosystemets balans.

 

I tarmen finns ett helt ekosystem med bakterier, virus och mikroskopiska svampar. De utgör drygt ett kilo av vår kroppsvikt och om vi zoomar in ser vi att våra biljoner bakterier kan delas in i hundratals olika arter. Varje art kan i sin tur producera tusentals olika ämnen och molekyler. Hög artrikedom är förknippat med en stabil tarmmikrobiota och god hälsa. Man kan förbättra sin artrikedom genom att äta en varierad och fiberrik kost.

Notera dock att en fiberrikkost inte är fördelaktig vid vissa sjukdomstillstånd som tex. inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Rådgör alltid med din läkare innan du gör några stora förändringar i ditt kostintag.

Läs mer

Hur kan man förbättra sin artrikedom i tarmen? Finns det mer än kostråd att ge?

Annika Wahlström

Forskare

Hittills är det nästan bara genom kosten som man sett att man kan öka artrikedomen. Olika bakterier föredrar olika näringskällor för att trivas och växa. För att gynna så många olika goda bakterier som möjligt så är det just en varierad och fiberrik kost som är vägen till framgång. 

Om man sedan pratar om att gynna specifika bakterier så kan specifika fibrer eller sackarider ge effekt, men exakt vilka bakterier man vill gynna och hur är något som vi och andra forskar mycket på och det återstår en del innan man kan ge mer specifika råd kring dessa. Möjligtvis kan mindre kemikalier i maten (sötningsmedel, emulsionsmedel, mm) bidra till en högre artrikedom. Vi har även ganska nyligen sett att ett läkemedel som statiner kan öka artrikedomen hos patienter med fetma.

Läs mer

Hur bygger man bäst upp en god tarmflora efter en penicillinkur eller långvarig sjukdom?

Thomas Greiner

Forskare

Att "återställa" en god bakteriesammansättning i tarmen efter sjukdom och/eller antibiotikakur gör man på samma sätt som när man vill bibehålla en god sammansättning, vilket är att äta en varierad och fiberrik kost. I initialskedet kan man tänka sig att tillförsel av probiotika i form exempelvis bifidobakterier kan vara positivt. Det man ska tänka på är att kostintaget fungerar ihop med den sjukdom som man haft där exempelvis ett högt fiberintag inte är lämpligt vid vissa inflammatoriska tarmsjukdomar och då är det viktigt att ha en dialog med behandlande läkare om vad som är bra och inte.

 

Faktorer som bidrar till din tarmmikrobiota är till exempel hur snabbt maten passerar genom tarmen. Detta är dock svårt att påverka. Kostmönster och läkemedel kan ha en stor påverkan på dina bakterier. Idag kan vi egentligen bara råda till större andel gröna grönsaker, byt ut vitt bröd mot fullkorn, minska pasta socker och pasta.

Läs mer

Hur lång tid tar det för tarmbakterierna att hämta sig efter en antibiotikakur?

Fredrik Bäckhed

Professor

Det beror på vilken typ av antibiotika då vissa slår ut stora delar av tarmmikrobiotan medan andra inte påverkar så mycket. I en dansk studie där man använde en kombination av tre olika antibiotika som slog ut stora delar av mikrobiotan i tarmen såg man att den hade normaliserats efter 1,5 månad. Dock hade en del bakterier inte hämtat sig. Andra studier har visat att barn som behandlats med bredspektrumantibiotika tidigt i livet, tar lång tid på sig att hämta sig.

Vilka tarmbakterier är det särskilt viktigt att ha en hög andel av för att minska risken att få diabetes?

Fredrik Bäckhed

Professor

Det verkar som att smörsyraproducerande bakterier kan skydda mot diabetes. Under hösten 2021 kommer vi genomföra en studie för att undersöka detta.

Läs gärna mer här på Livet i tarmen och undersidan "Bli frisk med bakterier"

Läs mer

Går det även att se om man kan drabbas av diabetes och andra sjukdomar genom att analysera tarminnehållet?

Fredrik Bäckhed

Professor

Nu ska det sägas att vi inte kan se med säkerhet om man kan drabbas av varken diabetes eller andra sjukdomar bara genom att titta på tarmfloran. Tarmfloran är en faktor bland många som påverkar risken att utveckla diabetes. Det vi vill göra är att se om vi kan identifiera personer där tarmfloran spelar en större roll för sjukdomsutvecklingen för att se om dessa individer skulle gynnas av att exempelvis få ett tillskott av smörsyraproducerande bakterier. På samma sätt hoppas man kunna hitta individer där tarmflorarelaterad behandling kan hjälpa i flera andra sjukdomstillstånd såsom olika former av inflammatorisk tarmsjukdom.  

Finns några kopplingar mellan vårt DNA och tarmbakterierna och risk för diabetes?

Valentina Tremaroli

Forskare

Man har börjat upptäcka kopplingar mellan våra gener och de bakterier vi har i tarmen. Dock känner jag inte till studier som tagit dessa fynd vidare och studerar möjliga kopplingar till diabetes.

Värt att nämna är att det finns indikationer på att de faktorer som bestämmer nivåerna av bakteriersorten Christensenella kan kopplas till ärftlighet. Det är för tidigt att säga något generellt om vilka faktorer det är ännu, men forskningen kommer närmare.

Vilka bakterier är speciellt bra mot infektion?

Antonio Molinaro

Postdoktor, Läkare

När det gäller skydd mot infektion är det svårt att peka på specifika bakterier. Olika patogena bakterier fungerar på olika sätt och därmed kommer skyddet mot dessa se lite olika ut. Det man däremot kan säga generellt är att en artrik flora med en god produktion av antiinflammatoriska ämnen såsom smörsyra kommer att ge bättre förutsättningar för att skapa en miljö i tarmen där kroppens barriär är stark och där arterna som finns på plats kan konkurera ut den patogena bakterien så att den inte får fäste.

Vet man om inflammatoriskt tarmsjukdom har kopplingar till tarmfloran?

Antonio Molinaro

Postdoktor, Läkare

Generellt kan man säga att det finns studier som påvisar en avvikande sammansättning och funktion av tarmfloran hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBS) jämfört med personer utan IBS. Om detta är en orsak till IBS eller om det är orsakat av den ändrade tarmfunktionen i sig, ändringar i födointaget, eller andra faktorer är ännu inte helt klarlagt. 

Däremot finns en hel del studier som antyder att förändring av tarmfloran med olika behandlingsinsatser (tarmspecifikt antibiotikum, pre- och probiotika, fekaltransplantation, kostjustering m.fl.) kan lindra symtom hos vissa patienter med IBS. Problemet är dock att man idag inte kan säga vilka patienter som kommer att svara väl på behandlingen och följaktligen inte heller vilken terapi som ska erbjudas till vilken patient och om effekten på tarmfloran är det enda som är av vikt för behandlingseffekten (då ju flera av dessa behandlingar påverkar många olika faktorer, inte bara tarmfloran). 

Läs mer här på Livet i tarmen och undersidan "Bakterier vid sjukdom" och se kortfilmen om avföringstransplantation (fekaltransplantation).

Läs mer

Vilka mediciner kan påverka sammansättningen av tarmbakterier?

Marc Schöler

Forskare, Läkare

Förutom de uppenbara antibiotiska preparaten så har flera studier de senaste åren visat en koppling mellan ett stort antal läkemedel och tarmmikrobiomets sammansättning. Bakterier i tarmen kan påverka effekten av läkemedel och på motsatt sätt verkar vanliga läkemedel som statiner och metformin kunna påverka mikrobiotan. Detta är ett forskningsfält som vi tror kommer att vara väldigt intressant att följa framöver.

Läs mer

Påverkas tarmfloran av att man genomgått både cytostatikabehandling och strålbehandling? Och cancern, hur påverkar den tarmfloran?

Antonio Molinaro

Postdoktor, Läkare

Det kommer fler och fler studier som visar på en påverkan på tarmmikrobiotan under cancerbehandling och dessutom finns det allt mer som tyder på att den kan påverka effekten av cancerbehandlingen genom olika faktorer såsom påverkan på immunförsvaret. Under det senaste året har det till exempel visats att tarmmikrobiotan verkar var viktig för de moderna immunmodulerande cancerläkemedeln. I pilotstudier har man sett att patienter som inte svarar på behandlingen kan börja göra så efter en fekaltransplantation (avföringstransplantation).

Lär mer här på Livet i tarmen och undersidan "Bakterier vid sjukom" och se filmen om avföringstransplantation.

Läs mer

Hur påverkas tarmfloran efter gallstensoperation?

Antonio Molinaro

Postdoktor, Läkare

Gallstenssjukdom anses som en del av det metabola syndromet (MS) och så kallad ”dysbios" och obalans i bakteriesammansättningen finns därför också hos gallstenspatienter. Det saknas dock bra studier som jämför tarmmikrobiotan före och efter kolecystektomi  (då man tar bort gallblåsan) hos samma individer. Den enda riktiga studie från som finns indikerar att en förbättring skulle ske vid operation, man kan inte ange gallstenoperation som orsak till förbättringen rent generellt. 

Hur långt har ni kommit med studierna på Faecalibacterium bakterier?

Fredrik Bäckhed

Professor

Vi har genomfört en så kallad säkerhetssstudie där vi kunnat visa att produkten är säker. Vi hoppas kunna påbörja studien hösten 2021 (beroende på pandemiläget och möjligheten att ta emot studiedeltagare).

Läs gärna mer här på Livet i tarmen och undersidan "Bli frisk med bakterier".

Läs mer

Har vegetarianer och veganer en annorlunda bakteriesammansättning än de med animalisk kost?

Annika Wahlström

Forskare

Nej, vi ser inga större skillnader i bakterier hos vegetarianer när vi tittar på den genetiska informationen eller arvsmassan (DNA). Dock verkar det som om bakterierna hos vegetarianer producerar andra molekyler, vilket i sin tur påverkar hur maten bryts ned och vilka ämnen som bildas.

Är det viktigt med vila för tarmen och att låta bli att äta på ett antal timmar?

Louise Olofsson

Docent

Vi känner inte till studier där man har sett att "vila tarmen" påverkar tarmmikrobiotan.

Kan man tillföra smörsyra? Vilka livsmedel kan höja smörsyraproduktionen?

Fredrik Bäckhed

Professor

Det finns smörsyra att köpa, men jag vet inte om detta finns i Sverige. De studier jag sett har ganska små effekter och det beror kanske på att den mesta smörsyran vi har tillverkas i tjocktarmen, men de kapslar man äter löses upp i tunntarmen. Kanske behövs smörsyran på rätt ställe? 

Det är inte så många livsmedel som innehåller smörsyra direkt utan det bildas framförallt då vår tarmbakterier jäser kostfiber i tjocktarmen. Kanske är detta tur för oss för smörsyra luktar illa –som härsket smör. I smör, innan det är härsknar, finns smörsyra i en uppbunden form som inte luktar. 

Det är därför många försöker öka mängden smörsyraproducerande bakterier istället. Man kan öka smörsyra genom att gynna de smörsyraproducerande bakterierna. Genom att äta en varierad och fiberrik kost ökar man möjligheterna för att gynna dessa bakterier. Livsmedel som är rikt på fibrer är tex. gröna grönsaker. Det pågår även forskning om att producera smörsyraproducerande bakterier som probiotika.

Läs mer

Vad säger ni om kosten som redovisas i böcker som Happy Food, Hälsorevolutionen och Food Pharmacy?

Fredrik Bäckhed

Professor

Nu har jag inte studerat dessa böcker i detalj men det verkar som att de förespråkar en kosthållning som innebär att man äter mycket grönsaker i olika färger och att man använder olika oljor såsom olivolja istället för smör och det är helt klart positivt. Ibland kan den här typen av böcker landa i att man ska äta eller dricka något speciellt såsom gurkmeja eller shots av något slag men det handlar oftast om övertolkningar av enskilda studiers resultat så den typen av råd är mindre viktiga. Istället handlar det mer om att ha en varierad kost som är rik på grönsaker.

Vet vi något om hur LCHF kost påverkar tarmmikrobiotan?

Thomas Greiner

Forskare

Kosten har en stor påverkan på tarmmikrobiotans sammansättning och en diet som nästan helt utesluter kolhydrater kommer ha en tydlig påverkan på sammansättningen. Hittills är det nästan bara genom kosten som man sett att man kan öka artrikedomen i tarmen. Olika bakterier föredrar olika näringskällor för att trivas och växa till och för att gynna så många olika goda bakterier som möjligt så är det istället en varierad och fiberrik kost som är vägen till framgång. 

Hur påverkas tarmfloran av ett högt sockerintag?

Louise Olofsson

Docent

Precis som för andra näringsämnen så kommer ett ökat intag av socker gynna en viss typ av bakterier. Det man ska ha i åtanke är att de flesta enklare sockerarterna absorberas i tunntarmen vilket gör att de inte når tjocktarmen i någon högre koncentration. Det som ofta är fallet när det gäller en sämre kosthållning är vad man inte äter snarare än vad man äter så en kosthållning som innebär ett högt sockerintag innebär ofta också ett lågt intag av fiberrika livsmedel såsom grönsaker och då kan det handla lika mycket om frånvaro av nyttig mat som skapar problem med hälsan.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.